เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ของกินพื้นถิ่น"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ตระหนักเห็นคุณค่าของพืช ผักและสัตว์ โดยอธิบายถึงข้อดี ข้อเสียของการบริโภคและสามารถจำแนก ชนิดประเภท รวมทั้งการเลือกบริโภคที่เหมาะสมตลอดจนการออกแบบผลิตอาหารจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นได้ที่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นได้

week5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและตระเห็นคุณค่าถึงการนำสัตว์มาประกอบอาหาร เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
24 – 28 พ.ย.
2557

โจทย์ :สำรวจสัตว์ในท้องถิ่น
(สัตว์ที่ทำอาหารได้)
Key  Question
นักเรียนคิดว่าสัตว์ที่อยู่ในท้องถิ่นที่รู้จักมีสัตว์อะไรบ้างและนำมารับประทานอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Round Robin  :
 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจสัตว์ในโรงเรียนและในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จัก
และวิธีรับประทาน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
Walk  and  Talk : เดินสำรวจโรงเรียน
 Wall  Thinking : ชิ้นงาน  แบบสำรวจสัตว์
Show and Share :
แบบสำรวจสัตว์ในโรงเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู (ออกแบบกิจกรรมการเดินสำรวจเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส/ลิ่มรสของสัตว์ต่างๆ ในโรงเรียน)
- นักเรียน 

- ผู้ปกครองอาสา  (คำแนะนำ และดูแลความปลอดภัยในการประกอบอาหาร)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-  สถานที่ในโรงเรียน
- สถานที่ในชุมชน
- อุปกรณ์การประกอบอาหาร

วันจันทร์
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนเดินสำรวจสัตว์ในโรงเรียน  โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
  1. ทำไมโรงเรียนเราต้องเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาฯลฯ ?
  2. สัตว์อะไรที่นักเรียนรู้จักและนำมาทำอาหารได้ ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจสัตว์โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดใดบ้าง และนำมาประกอบอาหารรับประทานอย่างไร?”
ใช้
 นักเรียนทำแบบสำรวจสัตว์ที่อยู่ในโรงเรียน  โดยใช้เครื่องมือคิด   ( แบบสำรวจออกแบบ)
วันอังคาร
ชง 
 ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  “นักเรียนจะมีวิธีการจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่นอย่างไรบ้าง?
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  5  คน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์ที่ตนเองสำรวจมาแล้วหาวิธีการจัดหมวดหมู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดหมวดหมู่ของสัตว์แล้วถ่ายทอดความเข้าใจผ่านชาร์ตความรู้
- นักเรียนซ้อมนำเสนอชาร์ตความรู้ ความเข้าใจเป็นกลุ่ม
ใช้
นักเรียนนำเสนอชาร์ตการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ในท้องถิ่น
วันพุธ
ชง 
 ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  “ นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใด? ”
เชื่อม 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์แต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่/เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ใช้
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดภาพสัตว์พร้อมอธิบายชื่อ  ลักษณะ 
- นักเรียนทำอภิธานเกี่ยวกับสัตว์
 วันพฤหัสบดี
ชง 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำอาหาร โดยครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะประกอบอาหารอย่างไรให้น่ารับประทานและปลอดภัย”
เชื่อม 
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4-5 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร เช่น การล้างผัก หั่นผัก เตรียมภาชนะ เป็นต้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากทำกิจกรรม

ใช้
นักเรียนลงมือทำอาหารปลาเผาและต้มปลา
วันศุกร์
ชง
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์นี้ร่วมกัน โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin 
ใช้
นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5ชิ้นงาน
- แบบสำรวจสัตว์
- สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูกไว้
- ชาร์ตการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ในท้องถิ่น
- อภิธานเกี่ยวกับสัตว์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จัก และวิธีรับประทานสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
- การตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่น
- การออกแบบเมนูอาหารจากสัตว์ในท้องถิ่น
ความรู้ :
เข้าใจและตระเห็นคุณค่าถึงการนำสัตว์มาประกอบอาหาร เพื่อปรับใช้ในชีวิต ประจำวัน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- มีทักษะในการประกอบอาหารปลาเผา และต้มปลาได้
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อนำมาสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องสัตว์ในท้องถิ่นที่ศึกษามากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- สามารถออกแบบคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้และรวบรวม ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความสำคัญ/ประเภทและแหล่งที่มาของสัตว์
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้
- สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญ/ประเภทและแหล่งที่มาของสัตว์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มในการทำอาหารจากสัตว์
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 ธันวาคม 2557 เวลา 17:40

    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.4 ได้เดินสำรวจสัตว์ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน พร้อมกับแบบสำรวจที่คุณครูแจกให้ระหว่างที่พี่ๆ สำรวจเจอสัตว์หลายชนิด เช่น กิ้งก่า แย้ งู นก ปลา กบ ฯลฯ วันอังคารคุณครูให้พี่ๆ ทุกคนช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์ที่ตนเองสำรวจมา จากนั้นคุณครูให้พี่ๆจัดหมวดหมู่และประเภทของสัตว์ตามความเข้าใจแล้วทำชาร์ตความเข้าใจสัตว์ในท้องถิ่น วันพุธพี่ๆ ทุกคนได้สนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการเจริญเติบโตของผัก จึงได้ข้อสรุปว่าจะปลูกผักใหม่พี่ๆ จึงเลือกสถานที่ปลูกข้างอาคารพี่มัธยม วันพฤหัสบดีพี่ๆทุกคนเตรียมอุปกรณ์เสียม จอบมาทำแปลงผัก ระหว่างที่ทำเกิดปัญหาดินแข็งไม่สามารถทำแปลงได้ พี่ๆ ทุกคนจึงแก้ปัญหาเอาน้ำมาใส่เพื่อที่จะให้ดินขุดง่าย วันศุกร์ช่วงเช้าพี่ๆ เตรียมอุปกรณ์ในการจับสัตว์เพื่อที่จะมาประกอบอาหารกินเอง หลังจากนั้นคุณครูได้พาพี่ๆ ไปจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาพี่ๆ ทุกคนรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ที่ตนเองหาสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาได้ เช่น ปลาช่อน หอย ปู กุ้ง ฯลฯ หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำอาหาร สัปดาห์นี้เมนูอาหารคือ ปลาเผา ต้มปลา และมีผู้ปกครองอาสามาช่วยดูแลในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ