เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ของกินพื้นถิ่น"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ตระหนักเห็นคุณค่าของพืช ผักและสัตว์ โดยอธิบายถึงข้อดี ข้อเสียของการบริโภคและสามารถจำแนก ชนิดประเภท รวมทั้งการเลือกบริโภคที่เหมาะสมตลอดจนการออกแบบผลิตอาหารจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นได้ที่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นได้

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงวิธีการประกอบอาหารจากพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถออกแบบเมนูอาหารด้วยตนเอง
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
15 – 19 ธ.ค.
2557

โจทย์ :  การประกอบอาหารพืช  ผักและสัตว์ในท้องถิ่น / เปิดบ้านให้พี่ๆ น้องๆได้ชิม
Key  Question
 นักเรียนจะมีวิธีการประกอบอาหารจากพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่นให้น่ารับประทานและปลอดภัยอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Round Robin  :
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ออกแบบเมนูอาหารจากพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่น  เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
Wall  Thinking :  ขั้นตอนการประกอบอาหาร
Show and Share :
 Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู (ออกแบบกิจกรรมการทำอาหารเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส/ลิ้มรสของสัตว์ ในท้องถิ่น)
- นักเรียน
- ผู้ปกครองอาสา  (คำแนะนำและดูแลความปลอดภัยในการประกอบอาหาร)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์การประกอบอาหาร

วันจันทร์
ชง
-  นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
-  ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า  หาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาหารพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่น
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น  โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีการประกอบอาหารจากพืช  ผักและสัตว์ในท้องถิ่นให้น่ารับประทานและปลอดภัยอย่างไร? ”
ใช้
นักเรียนเขียนเมนูอาหารที่ตนเองสนใจเพื่อมาเล่าให้เพื่อนฟัง
วันอังคาร
เชื่อม
นักเรียนออกแบบเมนูอาหารจากพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่น จากนั้นก็นำเสนอเมนูอาหารให้เพื่อนฟัง
ใช้
นักเรียนออกแบบเมนูอาหารเช่น สลัดผัก , นึ่งไข่ใส่ผัก , เมี่ยงปลาร้า , ตำมะละกอทอด , ข้าวจี่ปลาร้า  ,ขนมหัวหงอก และข้าวยำ
วันพุธ
เชื่อม
-  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์  เพื่อประกอบเมนูอาหารที่ตนเองสนใจ
-  นักเรียนร่วมกันสะท้อนเมนูอาหารที่ทำให้เพื่อนฟัง 
-  ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกเมนูอาหารที่จะเปิดบ้านให้พี่ๆ น้องๆ ได้ชิม
ใช้
นักเรียนทำอาหารสลัดผัก  นึ่งไข่ใส่ผัก  เมี่ยงปลาร้า  ตำมะละกอทอด  ข้าวจี่ปลาร้า  ขนมหัวหงอก ข้าวยำ
วันพฤหัสบดี
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของวันที่ผ่านมา เกี่ยวกับเมนูอาหารที่นักเรียนได้ทำและได้ขมวดเมนูอาหารดังนี้ สลัดผัก , ข้าวยำ, ตำมะละกอทอด, นึ่งไข่ใส่ผักสมุนไพร, เมี่ยงปลาร้า, ข้าวจี่,ปลาร้า, ขนมหัวหงอกเป็นต้น
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนนาเกี่ยวกับสรรพคุณ ประโยชน์/โทษของพืชผักและสัตว์ที่อยู่ในเมนูอาหาร
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีการประกอบอาหารจากพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่นให้น่ารับประทานและปลอดภัยได้อย่างไร?
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำ Flow Chart เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบอาหารที่ได้รับผิดชอบ
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยน
Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหารร่วมกัน
วันศุกร์
ชง
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์นี้ร่วมกัน 

เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin 
ใช้
นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

ชิ้นงาน
-   Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
- ออกแบบเมนูอาหาร
-  สมุดบันทึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  8
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับออกแบบเมนูอาหารจากพืช  ผักและสัตว์ในท้องถิ่น  
- การศึกษาค้นคว้า  หาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาหารพืช  ผักและสัตว์ในพื้นถิ่น
-การประกอบเมนูอาหาร
ความรู้ :
เข้าใจ และสามารถอธิบายถึงวิธีการประกอบอาหารจากพืช  ผักและสัตว์ในพื้นถิ่น ตลอดจนสามารถออกแบบเมนูอาหารด้วยตนเอง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- มีทักษะในการประกอบอาหารสลัดผัก  นึ่งไข่ใส่ผัก  เมี่ยงปลาร้า  ตำมะละกอทอด  ข้าวจี่ปลาร้า  ขนมหัวหงอก ข้าวยำได้
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้และรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการออกแบบเมนูอาหารและขั้นตอนการประกอบอาหาร
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมี
เหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาหารพืช  ผักและสัตว์ในพื้นถิ่น เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2557 เวลา 11:21

    ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.4 ได้ออกแบบเมนูอาหารเกี่ยวกับพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่น พี่ๆแต่ละคนได้คิดเมนูที่แปลกใหม่ เช่น ข้าวจี่ปลาร้า สลัดผักพื้นบ้าน เมี่ยงปลาร้า นึ่งไข่ใส่ผัก ตำมะละกอทอด ไข่ตุ่นปลาร้า บาบีคิวหอย ข้าวยำ ขนมหัวหงอกฯลฯ วันต่อมาพี่ๆ แต่ละคนได้ทดลองทำเมนูอาหารที่ตัวเองออกแบบ หลังจากที่ทำเมนูอาหารเสร็จแล้วพี่ๆ ทุกคนได้ชิมเมนูอาหารของเพื่อนๆ พร้อมกับการโหวตเมนูอาหารที่จะเปิดบ้านให้พี่ๆ น้องๆ ได้ชิม ได้เมนูดังต่อไปนี้ สลัดผัก นึ่งไข่ใส่ผัก เมี่ยงปลาร้า ตำมะละกอทอด ข้าวจี่ปลาร้า ขนมหัวหงอก ข้าวยำเป็นต้น วันถัดมาพี่ๆ ได้แบ่งกลุ่มจับฉลากเลือกเมนูอาหารที่จะรับผิดชอบและเขียนขั้นตอนในการทำพร้อมกับบอกสรรพคุณของพืชผักและสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร วันต่อมา ตอนเช้าพี่ๆ ได้ไปชมนิทรรศการ ค้นคว้าอิสระ พี่ป.6 ที่ร่มไผ่ พี่ๆได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายจากพี่ๆป.6 ค้นคว้ามา และยังเชื่อมโยงเกี่ยวกับพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่นที่พี่ๆป.6 บางคนได้ค้นคว้ามาเช่น ชาสมุนไพรจาก ตะไคร้ ใบย่านาง กระเพรา ใบมะขาม ตำลึง รางจืด ผักกระแขยงเป็นต้น ตอนบ่ายพี่ๆ ได้เตรียมวัตถุดิบและแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบอุปกรณ์ในการทำอาหารและมีผู้ปกครองอาสามาช่วยดูแลในการทำกิจกรรมร่วมกัน และ ทั้งร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8 ค่ะ

    ตอบลบ