เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย: "ของกินพื้นถิ่น"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
ตระหนักเห็นคุณค่าของพืช ผักและสัตว์ โดยอธิบายถึงข้อดี ข้อเสียของการบริโภคและสามารถจำแนก ชนิดประเภท รวมทั้งการเลือกบริโภคที่เหมาะสมตลอดจนการออกแบบผลิตอาหารจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นได้ที่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นได้

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของพืชผักที่มีในท้องถิ่น  สามารถอธิบายข้อดี  ข้อเสียของการบริโภคพืชผักในท้องถิ่นและสามารถจำแนก  ชนิดประเภทของพืชผักอาหารในท้องถิ่น  รวมทั้งเลือกบริโภคและออกแบบผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษได้
Week
Input
                                                Process
Output
Outcome
           9
22 – 26 ธ.ค.
2557

โจทย์ :
- การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
- นิทรรศการTasty  Local  Foods
Key  Questions
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ หน่วย Tasty  Local  Foodsให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ                Lasty  Local  Foods
Round Rubin  :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
Mind Mapping :  หลังการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Show and Share :  นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับ
หน่วย Lasty  Local  Foods
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ชิ้นงานตลอดทั้ง Q.3
- อุปกรณ์การประกอบอาหาร

วันจันทร์
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วกระตุ้นด้วยคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม
นักเรียนระดมร่วมกันเพื่อตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันอังคาร
ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร ”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
ใช้
นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
วันพฤหัสบดี
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน     Quarter ที่ 3 ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนระดมสมองการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้
ครูและนักเรียนช่วยกันจัดมุมต่างๆของห้องและเตรียมนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้
วันศุกร์
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมทั้งสัปดาห์ร่วมกันโดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มเติม “ข้อดีและข้อควรปรับปรุง
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความรู้สึก
 ใช้
- นักเรียนประเมินตนเอง
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9
ชิ้นงาน
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9 
ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย    Lasty  Local  Foodsให้ผู้อื่นเข้าใจ

ความรู้ :
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าของพืชผักที่มีในท้องถิ่น  สามารถอธิบายข้อดี  ข้อเสียของการบริโภคพืชผักในท้องถิ่นและสามารถจำแนก  ชนิดประเภทของพืชผักอาหารในท้องถิ่น  รวมทั้งเลือกบริโภคและออกแบบผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้และรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้
- คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมี
เหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับของกินท้องถิ่น  เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการแก้ปัญหา
  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 มกราคม 2558 เวลา 23:57

    บันทึกหลังสอน
    สัปดาห์ที่ 9 พี่ๆได้สรุปสิ่งที่ได้การเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย“ Lasty Local Foods ” ตลอดทั้ง Q.3 ที่ผ่านมาพี่ๆ ป.4 สรุปการเรียนรู้ร่วมกันกับพี่ๆ ให้คุณครู ผู้ปกครองและเพื่อนๆได้ฟังและได้ชม ซึ่งพี่ๆทุกคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไม่ว่าเป็นการแสดงละคร,การสาธิตการปลูกผัก,อธิบายโครงสร้างของพืชผักและสัตว์ในท้องถิ่น,อาหารในท้องถิ่น ทุกคนช่วยกันเตรียมงานที่จากนำเสนอด้วยความกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเห็นทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและได้ยินเสียงหัวเราะ การชื่นชมกันและกัน จากนั้นคุณครูและพี่ๆร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ชอบ สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนา ร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนของแต่ละคน โดยภาพ รวมทุกคนสามารถตอบสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตามความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้พี่ๆ ได้ร่วมกิจกรรมห่อข้าวมารับประทานร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ